فردوسی,اشعار فردوسی,شعر فردوسی,فردوسی طوسی,بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

 

روز بزرگداشت فردوسی

در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌است.[هر سال در این روز آیین‌های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاهها و نهادهای پژوهشی برگزار می‌شود.

 

خلاصه ای از شرح زندگی نامه حكيم ابوالقاسم فردوسی

استاد بزرگ بي بديل ، حكيم ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسی طوسي، حماسه سراي بزرگ ايران و يكي از شاعران مشهور عالم و ستاره در خشنده آسمان ادب فارسي و از مفاخر نامبردار ملت ايرانست كه به علت همين عظمت مقام و مرتبت، سرگذش مانند ديگر بزرگان دنياي قديم با افسانه و روايات مختلف در آميخته است.

 

مولد او قريه باژ از راء ناحيه طابران (يا: طبران) طوس بود، يعني همانجا كه امروز آرامگاه اوست، فردوسی در آن دِه در حدود سال 329 – 330 هجري، در خانواده اي از طبقه دهقانان چشم به جهان هستي گشود.

 

چنان كه مي دانيم "دهقانان" يك طبقه از مالكان بودند كه در دوره ي ساسانيان (و چهار پنج قرن اول از عهد اسلامي) در ايران زندگي مي كردند و يكي از طبقات اجتماعي فاصل ميان طبقه كشاورزان و اشراف درجه اول را تشكيل مي دادند و صاحب نوعي "اشرافيت ارضي" بودند.

 

زندگانی آنان در كاخهايي كه در اراضي خود داشتند مي گذشت.آنها به وسيله ي "روستاييان" از آن اراضي بهره برداري می نمودند و در جمع آوري ماليات اراضي با دولت ساساني و سپس در عهد اسلام با دولت اسلام همكاري داشتند و حدودا تا زمان حمله مغول به تدريج بر اثر فتنه ها و آشوبها و تضييقات گوناگون از بين رفتند.

 

اينان در حفظ نژاد و نسب و تاريخ و رعايت آداب و رسوم ملي، تعصب و سختگيري خاص مي كردند و به همين سبب است كه هر وقت در دورهي اسلامي كسي را "دهقان نژاد" مي دانستند مقصود صحت نژاد ايراني او بود و نيز به همين دليل است كه در متون فارسي قرون پيش از مغول "دهقان" به معني ايراني و مقابل "ترك" و "تازي" نيز استعمال مي شده است .

 

فردوسی به خاطر تعلق به اين طبقه از جامعه، از تاريخ ايران وسرگذشت نياكان خويش آگاهي داشت، به ايران عشق مي ورزيد، به ذكر افتخارات ملي علاقه داشت. وي از خانداني صاحب مكنت و ضياع و عقار بود و به قول نظامي عروضي صاحب چهار مقاله، در ديه باژ «شوكتي تمام داشت و به دخل آن ضياع از امثال خود بي نياز بود».

 

ولی اين بی نيازی پايدار نماند؛ زيرا او همه سودهای مادی خود را به كناری نهاد و وقتي تاريخ ميهن خود و افتخارات گذشته آن را در خطر نيستي و فراموشی يافت زندگي خود را به احياء تاريخ گذشته مصروف داشت و از بلاغت و فصاحت معجزه آسای خود در اين راه ياری گرفت.

 

از تهيدستي نينديشيد، سي سال رنج برد، و به هيچ روي، حتي در مرگ پسرش، از ادامه كار باز نايستاد، تا شاهنامه را با همه ي رونق و شكوه  و جلالش، جاودانه براي ايراني كه مي خواست جاودان باشد، باقي مي گذارد «كه رحمت بر آن تربت پاك باد».

 

فردوسی ظاهراً در ابتداي قتل دقيقي (حدود 367- 369 ه) به نظم داستانهاي منفردي از ميان داستانهاي قديم ايراني سرگرم بود، مثل داستان "بيژن و گرازان"، كه بعدها آنها را در شاهنامه ي خود گنجانيد و گويا اين كار را حتي در حين نظم شاهنامه ابومنصوري يا بعد از آن نيز ادامه مي داد و داستانهاي منفرد ديگري را مانند اخبار رستم، داستان رستم و سهراب، داستان اكوان ديو، داستانهاي مأخوذ از سرگذشت بهرام گور، جداگانه به نظم در مي آورد .

 

اما تاريخ نظم اين داستانها مشخص نيست و تنها بعضي از آنها داراي تاريخ نسبتا روشن و آشكاري است. مثل داستان سياوش كه در حدود سال 387 ه. سروده شده و نظم داستان نخجير كردن رستم با پهلوانان در شكارگاه افراسياب كه در 389 شروع شد.

 

 

فردوسی,اشعار فردوسی,شعر فردوسی,فردوسی طوسی,بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

 

آغاز نظم شاهنامه:

اما نظم شاهنامه، يعني شاهنامه اي كه در سال 346 هجري به امر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق سپهسالار خراسان فراهم آمده بود، دنباله ي اقدام دقيقي شاعرست در همين مورد. دقيقي بعد از سال 365 كه سال جلوس نوح بن منصور ساماني بود، به امر او شروع به نظم شاهنامه ابومنصور كرد ولي هنوز بيش از هزار بيت آن را به نظم در نياورده بود كه به دست بنده اي كشته شد.

 

بعد از شهرت كار دقيقي در دهه ي دوم از نيمه ي دوم قرن چهارم و رسيدن آوازه ي آن و نسخه اي از نظم او به فردوسي، استاد طوس بر آن شد كه كار شاعر جوان دربار ساماني را به پايان برد.

ولي مأخذي را كه دقيقي در دست داشت مالك نبود و مي بايست چندي در جست و جوي آن بگذراند.بر حسب اتفاق يكي از دوستان فردوسی در اين كار وي را ياري كرد و نسخه اي از شاهنامه منثور ابومنصوري را بدو داد و فردوسی از آن هنگام به نظم شاهنامه دست يازيد، بدين قصد كه كتاب مدون و مرتبي از داستانها و تاريخ كهن ترتيب دهد.

تاريخ اين واقعه ، يعني شروع به نظم شاهنامه،صريحاً معلوم نيست ولي با استفاده از قرائن متعددي كه از شاهنامه مستفاد مي گردد و با انطباق آنها بر وقايع تاريخي، مي توان آغاز نظم شاهنامه ابومنصوري را به وسيله استاد طوس سال 370 – 371 هجري معلوم كرد.

 

اين كار بزرگ، خلاف آنچه تذكره نويسان و افسانه سازان جعل كرده اند، به امر هيچ يك از سلاطين، خواه ساماني و خواه غزنوي، انجام نگرفت بلكه استاد طوس به صرافت طبع، بدين مجاهدت عظيم دست زد و در آغاز كار فقط از ياوري دوستان خود و يكي از مقتدرين ايراني نژاد محلي در طوس بهره مند شد كه نمي دانيم كه بود ، ولي چنانكه فردوسی خود مي گويد او ديري نماند و بعد از او مردي ديگر، هم از متمكنان و بزرگان محلي طوس، به نام "حيي" يا "حسين" بن قتيبه ، شاعر را زيربال رعايت گرفت و درامور مادي، حتي پرداخت خراج سالانه، ياوري نمود، و مردي ديگر به نام "علي ديلمي" هم در اين گونه ياوريها شركت داشت. اما اينان همه از ياوران و دوستان و بزرگان محلي طوس يا ناحيه طابران بودند و هيچ يك پادشاه و سلطان نام آوري نبودند.

 

تذكره نويسان در شرح حال فردوسي نوشته اند كه او به تشويق سلطان محمود به نظم شاهنامه پرداخت . علت اين اشتباه آن است كه نام محمود در نسخه موجود شاهنامه، كه دومين نسخه شاهنامه فردوسی است، توسط خود شاعر گنجانيده شد و نسخه اول شاهنامه ( كه منحصر بود به منظوم ساختن متن شاهنامه ابومنصوري ) ، موقعي آغاز شده بود كه هنوز 19 سال از عمر دولت ساماني باقي بود و اگر فردوسی تقديم منظومه خود را به پادشاهي لازم مي شمرد ناگزير به درگاه آل سامان، كه خريدار اين گونه آثار بودند، روي مي نمود نه به درگاه سلطاني كه هنوز روي كار نيامده بود.

 

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

محمود تركزاد غزنوي نه تنها در ايجاد شاهنامه استاد طوس تأثيري نداشت بلكه قصد قتل گوينده آن، به گناه دوست داشتن نژاد ايراني و اعتقاد به تشيع،  را داشت.

 

 

اتمام اولين نسخه شاهنامه:

گفتيم كه فردوسی، مدتي پيش از به دست آوردن نسخه ي شاهنامه منثور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسي، در دوران جواني و پيش از چهل سالگي، سرگرم نظم بعضي از داستانهاي قهرماني بود و بنا بر شرحي كه گذشت در حدود سال 370-371 هجري نسخه شاهنامه منثور ابومنصوري را به ياري يكي از دوستان طوسي خود به دست آورد و به نظم آن همت گماشت، و پس از سيزده يا چهارده سال، در سال 384 يعني ده سال پيش از آشنايي بادربار محمود غزنوي، آن را به پايان رسانيد. تاريخ مذكور درپاره اي از نسخ قديمي شاهنامه ديده مي شود.

در ترجمه اي كه فتح بن علي بنداري اصفهاني به حدود سال 620 – 624 از شاهنامه به عربي ترتيب داد، باز تاريخ ختم شاهنامه سال 384 است.

به مـاه سفنـدار مـذ روز اَرد

سـرآمــد  كنـون  قصــه  يـزد گــرد

بنـام جهـان داور كـرد گار

زهجرت سه صدسال وهشتاد و  چار

مقايسه ترجمه البنداري با شاهنامه معمول ، اين نكته را بر ما روشن مي كند كه بسياري از مطالب موجود در شاهنامه هاي متداول در آن ترجمه موجود نيست. از اينجا دريافت مي شود كه نسخه مورد استفاده البنداري كوتاه تر و مختصرتر بود.

منبع:mums.ac.irادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : grandgame |

محققان موسسه فناوری ماساچوست با الهام از تصاویر هولوگرافی موفق به تولید نمونه اولیه ای از صفحه نمایش LCD شدند که بدون شیشه کار می‌کند و تصاویر سه بعدی آن از زوایای مختلف قابل مشاهده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها بسیاری از سازندگان تلویزیون و استودیوهای فیلمسازی ایده استقرار تلویزیونهای سه بعدی در خانه ها را پیگیری می کنند، درحالی که برخی از مصرف کنندگان تحت تأثیر قرار گرفته و این فناوری را وارد خانه خود کرده اند دیگران استدلال می کنند که این فناوری هنوز هم جای رشد بسیاری دارد و درحال حاضر در مرحله ای قرار ندارد که بتوان نسبت به آن ابراز هیجان کرد.

در فهرست موضوعاتی که برخی ها نسبت به فناوری کنونی سه بعدی ناخوشایند تلقی می کنند، ضرورت شیشه های سه بعدی است.

متأسفانه فناوری سه بعدی بدون شیشه نیز موضوعات خاص خود را در این عرصه مطرح می کند، اما محققان موسسه تحقیقاتی ماساچوست (MIT) روی این فناوری کار می کنند و نتایج اولیه آن بسیار جالب توجه بوده است.

 

تصاویر هولوگرافی , صفحه نمایش LCD

 

بی تردید در فروشگاه های تازه تأسیس برچسبها و تصاویر هولوگرافی ( تصاویر لیزری) را که از تمام زوایا سه بعدی به نظر می رسد را دیده اید. این فناوری در موسسه تحقیقاتی ماساچوست درحال توسعه و پرورش است و از ایده اولیه مشابه همین هولوگرافی ها استفاده می کند.

یک دستگاه تلویزیون هولوگرافی نیازمند پیکسلهایی بسیار کوچکتر از پیکسلهایی است که درحال حاضر توانایی ساخت آن را داریم اما با چندین لایه از LCD می توان یک نتیجه مشابه با تصاویر هلوگرافی را دریافت کرد.

هر بخش کوچک از یک ویدئو در یکی از سه لایه LCD نمایش داده می شود. یک الگوریتم الگوسازی که برای ایجاد حرکت در صفحه همزمان با حرکت تصاویر به کار می رود.

نتیجه این اقدام یک نوع تصاویر سه بعدی لرزان است که مغز ما به نوعی عمق آنها را نگاه می کند همان پاسخی که مغز به فناوری سه بعدی عادی داده است. این تصاویر به قدری شفاف و واضح نیستند که بسیاری از مردم را راضی کنند اما تجلی جالب این تکنولوژی محسوب می شود.

در تلویزیون‌های معمولی برای تشکیل تصویر از نقاط فوق العاده کوچکی به نام پیکسل استفاده می‌شود. این در حالی است که در یک تلویزیون سه‌بعدی، این پیکسل‌ها به دو قسمت تقسیم می‌شوند و یک قسمت از آنها برای ایجاد یک تصویر استفاده می‌شود و قسمت دیگر برای ایجاد یک تصویر مشابه. دو تصویر اولی ولی با اندکی تفاوت با آن، در فاصله‌های خیلی نزدیک یا خیلی دور این دو تصویر روی یکدیگر افتاده و تصویر نهایی تقریباً نامشخص می‌شود.

نمونه اولیه از این صفحات نمایشی که در موسسه فناوری تولید شده دارای نرخ تأثیرگذار 360 هرتز است که در مقایسه با صفحات نمایشی امروز در بازار بسیار متفاوت است. این صفحات لایه ای موضوع جدیدی نیستند. پیش از این نینتندو 3DS ( کنسول بازی قابل حمل تولید شده توسط نینتندو) نیز از LCD های لایه ای استفاده می کند، اما این صفحات جدید در استفاده از این فناوری موثر تر بوده اند.../مهرادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : grandgame |

پرونده قتل در مدرسه به دیوان عالی کشور رفت / دانش آموز قاتل همچنان فراری است

پرونده پسر دانش آموز که پس از محاکمه در دادگاه کیفری به طور غیابی به قصاص محکوم شده ، با اعتراض وکیلش به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

مهر: علی مهین ترابی متهم این پرونده سال 81 زمانی که 15ساله بود به اتهام قتل عمدی همکلاسی خود به نام مزدک در مدرسه ای در گوهردشت دستگیر شد.

علی مهین ترابی پس از دستگیری در بازجویی ها گفت : من مسوول صف دانش‌آموزان بودم و باید جلوی کسانی را که دیر به مدرسه می‌آمدند، می‌گرفتم. آن روز مزدک دیر به مدرسه آمد. چند روزی بود که دیر می‌آمد و من به او گفتم نباید دیر کند. عصبانی شد و با هم دعوا کردیم. گفت زنگ آخر می‌بینمت. مزدک بچه درس‌خوانی بود و دعوایی نبود، فکر نمی‌کردم زنگ آخر دعوا کند. زنگ آخر که خورد من با یکی از دوستانم که آن روز او هم مامور انتظامات مدرسه بود با هم به حیاط رفتیم. مزدک را دیدم، دوستم چاقویی به من داد و گفت اگر حمله کرد چاقو را جلویت بگیر تا حمله نکند. من اصلا بلد نبودم از چاقو استفاده کنم. مزدک و من درگیر شدیم و برای اینکه به درگیری پایان دهم چاقو را مقابل شکمم گرفتم. بچه‌های مدرسه جمع شده‌بودند و ازدحام زیادی بود، نمی‌دانم چه شد که ناخواسته روی مزدک افتادم و او زخمی شد. من اصلا نمی‌خواستم او را بزنم و متوجه نشدم چطور این ضربه وارد ‌شد.

 

گفته های علی مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و این نوجوان به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد. در حالی که حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته و تنها مرحله باقی مانده استیذان بود وکیل مدافع علی یک بار دیگر به رای صادره اعتراض کرد و این بار مدعی شد ابهاماتی در نظریه پزشکی قانونی وجود دارد که در صورت بررسی مجدد می تواند نشان دهد علی قاتل نیست. به این ترتیب یک بار دیگر نظریه پزشکی قانونی مورد بررسی یکی از متخصصان قرار گرفت و نظریه جدید پرونده علی را دستخوش تحول کرد. در حالی که پیش از این اعلام شده بود پارگی رگ آئورت باعث مرگ مزدک شده است متخصص پزشکی قانونی خاطرنشان کرد احتمال پارگی این رگ بر اثر فشار جمعیت وجود دارد و هل داده شدن مقتول به طرف چاقوی علی نیز محتمل است.

 

زمانی که اعتراض مجدد وکیل علی به دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه فرستاده شد هیات قضات دفتر رئیس قوه قضائیه اعلام کردند با توجه به اینکه علی اقرار صریح به قتل نداشته است و نظریه پزشکی قانونی هم در این خصوص ابهاماتی دارد حکم صادره نقض می شود و رسیدگی مجدد لازم است.

پرونده علی این بار به شعبه 112 دادگاه عمومی کرج فرستاده شد و قاضی غلامی بررسی این پرونده را بر عهده گرفت.

این در حالی بود که ناظم مدرسه ای که حادثه در آن رخ داده بود نیز نامه یی به قاضی دادگاه نوشت و اعلام کرد خودش دیده علی ضربه ای به مقتول وارد نکرد و فشار جمعیت باعث شد مزدک به سمت علی پرت شود.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده بعد از پایان دفاعیات متهم و وکیل مدافع او اعلام کرد متهم مرتکب قتل شبه عمد شده‌است و او را به پرداخت دیه محکوم کرد. سپس علی با سپردن وثیقه 80‌میلیون تومانی آزاد شد. این‌بار پدر مزدک بود که به رای اعتراض داشت و گفت که فرزندش به عمد کشته شده و قاتل او باید قصاص شود. با درخواست این مرد پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت و شعبه 27 دیوان‌عالی اعلام کرد این قتل عمد بوده، بنابراین رای صادره را نقض کرد.

 

در حالی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز فرستاده شد که علی حاضر به بازگشت به زندان نبود و زندگی مخفیانه ای را آغاز کرده بود.

در ادامه اوایل اردیبهشت امسال محاکمه متهم به صورت غیابی در شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز و به ریاست قاضی رنجبر برگزار شد. در این جلسه اولیای دم خواستار مجازات قصاص برای علی شدند. وکیل متهم فراری نیز به دفاع از موکلش پرداخت.

قضات دادگاه پس از بررسی پرونده وارد شور شده و علی را به قصاص نفس – اعدام – محکوم کردند. با ابلاغ رای وکیل متهم به آن اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد./مهرادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : grandgame |

 

ماه رمضان,وضعیت شیطان در ماه رمضان,ماه رمضان چیست

 

وسوسه شیطان بنوعی فرصت سخاوت انگیز خداوند به بنده های خویش است. بدین معنا که هر که بر وسوسه او غلبه کند "جهاد اکبر" کرده است. بدون وسوسه، دیگر اطاعت از خدا یکطرفه و بدون اختیار خواهد شد و هیچ لطفی نخواهد داشت. وقتی هم که اطاعت اجباری گردد، دیگر نیازی به وحی، ماموریت الهی(نبوت و امامت)، بندگی و دین نخواهد بود. جهان بدون وسوسه یعنی جهانی که در آن دین، بندگی، ذات بشیر و نذیر و نظیر آنها وجود ندارد.

 

یکی از مشکلاتی که نوع بشر و بخصوص شخص مسلمان به آن دچار است، وسوسه شیطان می باشد. رمضان ماهی است که در آن شیاطین در غل و زنجیر هستند و چون نمی توانند کسی را وسوسه کرده و بیازارند، فقط فریاد میکشند. اگر اذن خدا نبود شیطان قادر به وسوسه آدمی نمیگشت.

 

وسوسه شیطان بنوعی فرصت سخاوت انگیز خداوند به بنده های خویش است. بدین معنا که هر که بر وسوسه او غلبه کند "جهاد اکبر" کرده است. بدون وسوسه، دیگر اطاعت از خدا یکطرفه و بدون اختیار خواهد شد و هیچ لطفی نخواهد داشت. وقتی هم که اطاعت اجباری گردد، دیگر نیازی به وحی، ماموریت الهی(نبوت و امامت)، بندگی و دین نخواهد بود. جهان بدون وسوسه یعنی جهانی که در آن دین، بندگی، ذات بشیر و نذیر و نظیر آنها وجود ندارد.

 

ماموریت شیطان وسوسه و گمراه ساختن است. آنهایی که این را می دانند بدون ترس از خواسته شیطان پای را در راه گذارده و به هدف میرسند. اما آنهایی که با حقیقت موضوع آنشا نیستند، گمراه شده و پای را در دام او می نهند. شیطان در آغاز وسوسه کرده سپس زخم میزند. آشکار است که او بدون اذن پروردگار قادر به کاری نخواهد بود. خداوند به کسانیکه که توسط شیطان فریفته می شوند فرصت بازگشت میدهد و اگر قدر این فرصت دانسته نشود، آنگه شیطان است که کنترل او را به دست میگیرد. چنانچه در قرآن کریم آمده است: "همانا شیاطین را دوستان منکران قرار دادیم."(سوره اعراف: آیه 27)

 

خداوند در ماه رمضان شیطان را چون سگی رام در بند میکند. این سگ فقط از دور پارس میکند. اما اگر با دستان خود زنجیرش را باز کنید، خداوند اجازه میدهد بر شما چیره گردد. سوالی مطرح می شود: "اگر فرشتگان مبرا از گناه هستد، پس چرا شیطان گناه کرد؟" پاسخ این که شیطان از اجنه است و فرشته محسوب نمیشود. او جنی بود در میان فرشتگان. فرشتگان مبرا از گناه هستند. اما جن گاهی اطاعت دارد و گاهی عدم اطاعت. اگر خداوند کسی را رها کند، شیطان از راه جسمانی و نفسانی بر او چیره میگردد. خداوند نیروی نفسانی او را در اختیار شیطان قرار می دهد.

 

 

منبع:tebyan.netادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : grandgame |

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: در یک اقدام پیش بینی نشده از سوی مؤسسه ارائه خدمات عمره عربستان از مورخ 31خرداد ماه سیستم صدور ویزا را برای برخی از کشورهای اسلامی از جمله ایران متوقف کرد.

روابط عمومی سازمان حج و زیارت با صدور اطلاعیه‌ای گفت: به اطلاع هم میهنان می رساند در یک اقدام پیش بینی نشده مؤسسه ارائه خدمات عمره عربستان از روز چهارشنبه مورخ 31 خرداد سیستم صدور ویزا و ارسال اطلاعات افراد برای اخذ ویزا را برای برخی از کشورهای اسلامی ازجمله جمهوری اسلامی ایران متوقف کرد.

لذا امکان صدور ویزا از آن تاریخ تاکنون میسرنگردیده است. شایان ذکراست که مقدمات اخذ ویزا، ارسال اطلاعات زائران از طریق مؤسسه مذکور است که به دلیل توقف صدور ویزا از تاریخ فوق الذکر امکان ارسال اطلاعات از سازمان حج و زیارت گرفته شده است.

در این اطلاعیه آمده است، اما کماکان برای آن دسته از افرادی که ویزا اخذ شده به صورت روزانه 4500نفر عملیات اعزام ،انجام می شود لکن ممکن است تاریخ اعزام با تغییراتی روبرو شود.

دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان درحال پیگیری موضوع است، و امیدواریم قبل از اتمام ویزاهای اخذ شده مشکل برطرف شود.../فارس
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : grandgame |

 

بانک مرکزی , بازار ارز

 

يك عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش بانك مركزي براي پاسخگويي هجده بانك دولتي و خصوصي جهت ارائه ليست هزينه‌كردهاي دلارهاي دريافتي از اين بانك خبر داد.

عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: هجده بانك دولتي و خصوصي بيش از 42 ميليارد دلار از بانك مركزي براي هزينه در مصارف مشخص شده، دريافت كردند ولي هيچ گزارشي از نحوه هزينه‌كرد دلارهاي دريافتي به اين بانك ارائه نداده‌اند.

وي اعلام نكردن صورت وضعيت هزينه‌كرد دلارهاي دريافتي را مشكوك و تخلف از قانون دانست و تاكيد كرد: بالا گرفتن نابساماني‌هاي بازار ارز در طول سال گذشته، موجب شد پرداخت بيش از 42 ميليارد دلار از سوي بانك مركزي به هجده بانك دولتي و خصوصي براي ساماندهي اين بازار انجام شود اما تا اين لحظه به دليل عدم همكاري بانك‌هاي عامل، هيچ گزارشي از ليست دلارهاي فروخته شده به بانك مركزي ارائه نشده است.

اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: صورت وضعيت دلارهاي دريافت شده از سوي بانك‌هاي عامل براي هزينه در مصارف معين بايد به بانك مركزي ارائه مي‌شد ولي تا اين لحظه اين اتفاق نيفتاده است و براي بانك مركزي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مشخص نيست اين دلارها صرف چه مصارفي شده است.

وي تاكيد كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مصمم است دلارهاي دريافت شده از بيت‌المال را به بانك مركزي بازگرداند.

يوسفيان تاكيد كرد: هم‌اكنون بانك مركزي از طريق بازرسان خود در حال بررسي ميزان انحراف بانك‌ها از هزينه دلارها در مصارف خارج از تعهد اين بانك‌هاست اما در صورت بي‌توجهي بانك‌هاي متخلف، علاوه بر اعلام نام اين بانك‌ها، موضوع براي برخورد جدي و غيرقابل اغماض به شوراي عالي انتظامي اعلام مي‌شود.

وي تصريح كرد: بانك‌هاي عامل بايد حساب و كتاب پس دهند و توضيح دهند كه بيش از 42 ميليارد دلار دريافتي را صرف چه اموري كردند.... / خبرگزاری ایسناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : grandgame |


 

چتولید دوغ , دوغی برای تشخیص بیماری

 

محققان انگليسي نوعي نوشيدني دوغ توليد كرده‌اند كه با تغيير رنگ مدفوع افراد مي‌تواند نوع بيماري آنها را مشخص كند.

به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پزشكان تعيير رنگ مدفوع را يكي از نشانه‌هاي آشكار بروز بيماري در فرد عنوان مي كنند.

اكنون دو محقق انگليسي از همين ايده براي طراحي نوشيدني دوغ مانند با قابليت تغيير دادن رنگ مدفوع استفاده كرده اند.

«الكساندرا ديزي» و «جيمز كينگ» طراحان نوشيدني E.Chromi اميدوارند در آينده از اين محصول بتوان براي شناسايي انواع مختلف بيماري‌ها استفاده كنند، اما برخي محققان معتقدند كه اين نوشيدني تنها قادر به شناسايي باكتري اشرشياكولي (E.coli) در بدن است.

نوشيدني E.Chromi كه در مراحل مقدماتي آزمايش قرار دارد، در تعامل با باكتري هاي موجود در معده و روده، رنگ مدفوع را تغيير مي دهد.

اين محصول با تكميل مراحل تحقيق و توليد مي تواند شش نوع بيماري مختلف شامل رنگ مدفوع زرد: كوليت، رنگ قرمز: روتا ويروس (اسهال ويروسي)، رنگ بنفش: سالمونلا، رنگ سبز: سرطان روده بزرگ، رنگ آبي: كرم روده و رنگ سرمه اي: زخم معده را شناسايي كند.

.... / خبرگزاری ایسنا

 

 

چتولید دوغ , دوغی برای تشخیص بیماری

 

امكان تشخيص طيف مختلفي از بيماري هاي معده و روده

 

 

چتولید دوغ , دوغی برای تشخیص بیماری

 

تشخيص بيماري هاي مختلف با تغيير يافتن رنگ مدفوع

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : grandgame |

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

آخرین وضعیت نقل و انتقالات باشگاه استقلال/ ستاره‌ها بلاتکلیف هستند!

باشگاه استقلال در شرایطی فصل نقل و انتقالات را سپری می‌کند که با وجود تلاش مدیرعامل این باشگاه، هنوز وضعیت بازیکنان تاثیرگذاری چون سیدمهدی رحمتی، کریم انصاریفرد، مجتبی جباری و آندرانیک تیموریان برای پوشیدن پیراهن آبی مشخص نشده است.

علی فتح‌الله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقالات در باشگاه استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: من روز پنجشنبه به صورت تلفنی با آندرانیک تیموریان صحبت کردم و با مذاکرات مثبتی با او داشتم. تیموریان به من قول داده است که اگر در ایران بخواهد به فوتبال خود ادامه دهد فقط در استقلال خواهد ماند.

وی در خصوص شرایط سیدمهدی رحمتی نیز خاطرنشان کرد: چهارشنبه شب مذاکرات خوب و مفیدی را به صورت تلفنی با رحمتی انجام دادم و او از من مهلت سه روزه‌ای خواست چون می‌خواست به اتفاق خانواده‌اش به مسافرت برود تا پس از آن مذاکرات نهایی را با او انجام دهیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال ضمن اعلام بی نتیجه بودن مذاکراتش با جباری گفت: در حال حاضر با جباری به توافق مالی نرسیده‌ایم چون رقم پیشنهادی او بالاتر از آن چیزی است که مدنظر ماست. من به او گفتم می‌تواند طبق عرفی که برای بازیکنان در نظر گرفته شده با او قرارداد ببندم. قرار است جباری طی سه روز آینده در این خصوص تصمیم گیری کند.

فتح‌الله‌زاده در مورد کریم انصاریفرد نیز گفت: مذاکرات خوبی را با این بازیکن و مدیر برنامه‌هایش انجام داده‌ایم و به توافقات خوبی نیز رسیده‌ایم تا به امید خدا طی دو یا سه روز آینده با این بازیکن قرارداد ببندیم. البته دوستان ما پیشنهادات مالی وسوسه کننده‌ای را به انصاریفرد داده‌اند که بالاتر از پیشنهاد مالی ماست اما همانطور که گفتم توافقات خوبی را با این بازیکن داشته‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: تا به امروز به طور رسمی با ایمان مبعلی، میثم بائو، قاسم دهنوی، هاشم بیک‌زاده، امیرحسین صادقی و امین منوچهری قرارداد بسته‌ایم و قرارداد بازیکنانی مانند پژمان منتظری، آرش برهانی، حنیف عمران‌زاده، محسن یوسفی و میلاد میداوودی را نیز تمدید کرده‌ایم.

وی در خصوص بازیکنان خارجی که در تمرینات تیم استقلال حضور پیدا می‌کنند، خاطرنشان کرد: دو بازیکن پرتغالی که مدنظر سرمربی تیم بودند چهارشنبه شب وارد ایران شدند تا از روز شنبه برای تست فنی در تمرینات تیم فوتبال استقلال حضور پیدا کنند. پست بازی این دو بازیکن هافبک میانی و مدافع است./مهرادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : grandgame |

احمدی‌نژاد: تغییرات در مجلس وسیع بود. لایحه بودجه استحاله شد / مجلس: تغییرات بودجه عمومی فقط.0.2 درصد بود!

آفتاب: سرویس اقتصادی- قانون بودجه سال 1391 کل کشور، به دلیل تأخیر غیرقانونی دولت در تقدیم لایحه و تعویق رسیدگی آن به سبب انتخابات مجلس، نهایتاً در سی‌ام اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید. هرچند این رخداد با توجه به قابل پیش‌بینی بودن انتخابات نهمین دوره مجلس و بی‌سابقه بودن چنین تأخیری حتی در سال‌های پرالتهاب جنگ تحمیلی امری تأمل‌برانگیز است ولی اظهارنظر دولت، در ابلاغ قانون بودجه قابل تأمل‌تر است.

دولت با ابراز گله‌مندی از تغییرات وسیع لایحه در فرایند رسیدگی آن در مجلس، آن را استحاله شده و قانون بودجه را عملاً طرح نمایندگان معرفی می‌نماید. صرف‌نظر از اینکه، بزرگنمایی، فرافکنی و اتهام‌زنی در سال‌های اخیر یکی از واکنش‌های رایج بوده است، در این خصوص می‌توان با مقایسه لایحه دولت و مصوبه مجلس، نسبت به درستی اظهارنظر دولت داوری نمود.

به منظور انجام مقایسه، لازم است که تغییرات ارکان اصلی لایحه بودجه کل کشور در مجلس را مورد توجه قرار دهیم. از منظر ماده‌ یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک‌سال مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها است. به طور کلی بودجه سندی مشتمل بر منابع و مصارف یک ساله دولت محسوب می‌شود.

با عنایت به اینکه پس از پذیرش نظام GFS منابع بودجه کل کشور شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارائی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به علاوه منابع بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است.

مصارف بودجه کل کشور نیز شامل، هزینه، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی، هزینه از محل درآمد اختصاصی به علاوه مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها می‌باشد.

لذا با مقایسه مبالغ منظور شده برای هر یک از اقلام فوق‌الذکر در لایحه و ارقام تصویب شده در مجلس می‌توان پی برد که اساساً مجلس با همه جلسات متعدد کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و هم‌چنین قیام و قعودهای نمایندگان در جلسه علنی چقدر لایحه را دولت تغییر داده است. در زیر میزان تغییر هر یک از موارد منابع و مصارف لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی نشان داده می‌شود.

 

الف: تغییرات در منابع بودجه کل کشور


1- درآمدها، (منفی 4.6درصد)

2- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، (11.7 درصد) [فروش نفت و گاز]

3- واگذاری دارایی‌های مالی، (منفی 30.6درصد) [فروش اوراق مشارکت]

4- درآمد اختصاصی، (0.1 درصد)

5- منابع بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها (4.15 درصد)

در نتیجه با در نظر گرفتن اقلامی که دو بار منظور شده است، کل تغییرات در منابع لایحه بودجه (11 درصد) است.


ب: تغییرات در مصارف بودجه کل کشور


1- هزینه، (2.6 درصد)

2- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، (3.9درصد) [اعتبارات عمرانی]

3- تملک دارایی‌های مالی، (منفی 53 درصد) [بازخرید اوراق مشارکت و ...]

4- هزینه از محل درآمد اختصاصی، (0.7درصد)

5- مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها (4.15 درصد)

در نتیجه با در نظر گرفتن اقلامی که دو بار منظور شده است، کل تغییرات در مصارف لایحه بودجه (11 درصد) است.


چنانچه تغییرات منابع و مصارف را فقط در بودجه عمومی مورد توجه قرار دهیم، تغییرات انجام شده در مجلس شورای اسلامی در بودجه عمومی دولت فقط 0.2درصد بوده است! اگر انتظار دولت در رسیدگی مجلس شورای اسلامی، زدن مهر تأیید بر صد در صد لایحه نباشد، باید تغییر در حد 0.2درصد، را تغییری بسیار بسیار جزئی در لایحه، توسط نمایندگان ملت ارزیابی کنیم و با این وضعیت پرسش اساسی این است که چرا دولت تغییرات 0.2درصدی بودجه عمومی و 11 درصدی بودجه کل کشور در فرایند تقنینی را بسیار گسترده دانسته و آن را بر نمی‌تابد؟ و یا اصولاً ابراز نگرانی دولت معطوف به موضوع دیگری است؟ با عنایت به اینکه هم‌زمان دولت درخصوص اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز ابراز تردید نموده است، بنابراین می‌توان گمانه‌زنی نمود که اعلام نارضایتی دولت از نتیجه رسیدگی مجلس نسبت به لایحه بودجه کل کشور در واقع معطوف به عدم پذیرش پیشنهاد دولت در رابطه با چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 باشد.

در این خصوص در بند 10 ماده واحده لایحه بودجه سال 1391 دولت در خواست داشت که سهم یارانه طرح‌های عمرانی را نیز به خانوارها پرداخت کند و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها از ردیف‌های یارانه‌های پیش‌بینی شده (موضوع ردیف 520000) نیز برداشت نماید.

هم‌چنین درخواست دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعتباری بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان بود. که مجلس با 66 هزار میلیارد تومان آن موافقت نمود، با این شرط که دولت برای توزیع یارانه‌ها فقط از محل افزایش قیمت انواع انرژی و نان اقدام نماید، نه برداشت از منابع دیگر. برای قضاوت در این خصوص لازم است یادآوری شود که در سال 1390 که اعتبارات مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حد 54 هزار میلیارد تومان بوده، دولت در حالی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان بین خانوارها توزیع نموده است که کل درآمد حاصل از مجموع افزایش قیمت‌ها در طول 15 ماه از اجرای این قانون فقط و فقط 24.5 هزار میلیارد تومان بوده است.

لذا در سال گذشته دولت از محل برداشت از بودجه عمومی، فروش مستقیم نفت خام و میعانات گازی و هم‌چنین استقراض از بانک مرکزی منابع لازم برای پرداخت یارانه خانوارها را تأمین نموده است.

یعنی در واقع در سال گذشته با همه افزایش قیمت‌ها در بنزین، نفت سفید، گاز و نان، دولت برای پرداخت یارانه به خانوارها حدود 15 هزار میلیارد تومان از منابع دیگر برداشت و بین خانوارها توزیع نموده است. لذا چنانچه مجلس شورای اسلامی برای کسب رضایت دولت با ا‌عتبارات 130 هزار میلیارد تومانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت می‌کرد، در واقع با کل افزایش قیمت‌ها از 24.5 هزار میلیارد تومان به 130 هزار میلیارد تومان موافقت می‌نمود و چون چنین افزایش قیمتی از تحمل مردم خارج است در واقع مجلس موافقت می‌کرد تا دولت محترم از منابع مشابه هم‌چون بودجه عمومی، فروش نفت و گاز، استقراض از منابع بانکی ارقام مورد نظر خود را برداشت و بین خانوارها تقسیم کند.

آنگاه نتیجه این می‌شد که دولت فعلی، راضی و دولت‌های بعدی که مسئول بازپرداخت استقراض‌ها و مجری تعهدات به وجود آمده می‌باشند، ناراضی شوند. ولی در هر صورت مجلس با اختصاص 66 هزار میلیارد تومان اعتبار، برای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 که هم‌چنان مبلغ 12 هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته، راهی بینابین را انتخاب کرده است. .... / خبرگزاری : آفتاب نیوز

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : grandgame |

ماجراجویی آمریکا در بیخ گوش چین

آمریکا می خواهد تا سال 2020، 60% ناوگان دریایی خود را در آسیا و اقیانوسیه مستقر کند. این خبر را 'لئون پانتا' وزیر دفاع آمریکا در همایش امنیتی سنگاپور، اعلام کرد. اما گفته منظور از این جابجایی محار کردن چین نیست.

 

شبکه "بی بی سی فارسی" (BBCPersian) شنبه13خرداد (June.2)از اسقرار ناوهای جنگی آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوسیه در بیخ گوش چین خبر داد: «آمریکا بیشتر نیروی دریایی خود را در آسیا و اقیانوسیه نگهداری می کند. فعلاً نیمی از نیروی دریایی آمریکا در این منطقه و نیم دیگر در اقیانوس اطلس است. آمریکا می خواهد تا سال 2020، 60% ناوگان دریاییش را در آسیا و اقیانوسیه مستقر کرده باشد. این خبر را "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا در همایش امنیتی سنگاپور، در بیخ گوش چین اعلام کرد. اما گفته است منظور از این جابجایی محار کردن چین نیست.»

 

در این گزارش تصویری لئون پانتا گفت: «بعضی فکر می کنند تأکید بیشتر آمریکا بر منطقه آسیا و اقیانوسیه به چالش کشیدن چین است من با این نظر مخالفم. کوشش ما برای حضور بیشتر و مؤثرتر در آسیا کاملاً متناسب با رشد و توسعه چین است.»

 

گزارشگر بی بی سی در ادامه افزود: «چین که می کوشد قدرت اصلی منطقه باشد از افزایش حضور آمریکا در آن جا ناراضی است. چین با بعضی از متحدان آمریکا مانند فیلیپین دعواهای ارضی دارد. تقویت حضور آمریکا در منطقه ممکن است آن کشورها را در رویارویی با چین در منطقه ای که شاه راه نیمی از تجارت دریایی جهان است. جسورتر کند. وزیر دفاع آمریکا گفت اختلافات ارضی در منطقه باید از طریق قوانین بین المللی حل و فصل شوند.»

پانتا گفت: «چین و کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا برای رسیدگی به اختلافاتشان باید به قوانین و مقررات بین المللی رجوع کنند و کمک کنند آیین نامه ای به این منظور تدوین بشود.»

خبرنگار بی بی سی گفت: «حدود شش ماه پیش بعضی رسانه های چین هشداردادند هرگونه قدرت نمایی آمریکا، موجب بیشتر شدن سوء تفاهم ها شود و امنیت منطقه را به خطر می اندازد./جام نیوزادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : grandgame |
رپورتاژ
داستان جراحی بینی اسمرالدا
درباره هدایای تبلیغاتی پرهام
خدمات مجالس عروسی
آژانس ساربان گشت کویر با کادری مجرب
سایت آژانس مسافرتی گشت نوید (تور دبی و کیش )
آموزش ونصب فروش کرکره برقی،درب اتوماتیک،دوربین مداربسته
ترجمه
انجام مقاله و پایان نامه حسابداری
رویال پیام
تور لحظه آخری تور دبی ترکیه تایلند ارمنستان چین هند آنتالیا استانبول اروپا تایلند مالزی تور نوروز 95
به جای اخبار روز تنها اخبار مهم روز را بخوانید
دستاورد های جدید معماری و دکورراسیون داخلی
زیبایی پلک و پلاستیک پلک توسط دکتر رجبی
سایت تالارهای پذیرایی

لینک های مفید
معماری داخلی | هدایای تبلیغاتی | پیکاپ ویزا | پلاستیک پلک | خرید vpn |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.